Teenused

Katame kogu elutsükli

Teeme kõike seda, mis viib toimiva tarkvarani: alates ärivajaduste analüüsist ja tarkvara arhitektuursest disainist kuni agiilse prototüüpimise, visuaalse disaini, programmeerimise, testimise ja ning muidugi töötava tarkvara juurutamiseni. Toetame tarkvara kasutajaid ning kohandame süsteeme muutuvate ärivajaduste järgi.

Parim ekspertiis

Kaasame arendustööde teostusse erikompetentsidega spetsialiste (UX/UI disain, ärianalüüs, kvaliteedikontroll) oma partnerettevõtetest. Ainult proffide abil saab sündida kasutajasõbralik ja ärinõudeid täitev tarkvara.

Kogemus maksab

Meie meeskonna tuumik on loonud ärikriitilisi infosüsteeme enam kui 15 aastat – see kogemus annab meile võimekuse lahendada ka kõige keerukamaid tehnoloogilisi väljakutseid, millega tarkvaraarenduses vältimatult kokku puutuda tuleb.

Tehtud tööd

Mitmekülgne kogemustepagas

Masinõpe, keeletehnoloogiad, innovaatilised e-teenused, finantstoodete kõrgelt automatiseeritud müügiprotsessid, avaandmed, semantiline veeb, isikuandmete turvaline töötlemine. Need on näited teemadest, millega oma projektides oleme aastate jooksul süvitsi kokku puutunud.

Euroopa Keskkonnaagentuur

Semantiline veeb, Linked Data

Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA) asub Kopenhaagenis ning tema kui EL asutuse ülesandeks on anda Euroopa poliitikakujundajatele ja avalikkusele ajakohast ja olulist infot Euroopa keskkonna seisundi kohta. Selle tegevuse käigus lahendab EEA mitmeid keerukaid ülesandeid: tuleb koguda ja agregeerida heterogeenseid andmeid erinevaist allikandmekogudest; tuleb luua ühtne ja universaalne mudel andmete võrdlemiseks; tuleb mõista andmete sisu ja tuua neist välja kasutoov informatsioon. Nende väljakutsete lahendamise juures oleme EEA’d pika aja jooksul aidanud mitmete tarkvarasüsteemide loomisega. Oluline koht nendes lahendustes on semantilise veebi tehnoloogiatel ja Linked Data metoodikatel.

TripleDev'i meeskond on Euroopa Keskkonnaagentuuri pikaajaline partner. Oma töös on nad kiire reaktsiooniga, usaldusväärsed ning tulemustele orienteeritud. Nende tugev kompetents meie tegevusvaldkonnas võimaldab meil saavutada häid tulemusi tarkvaraloomes.

Søren Roug, Euroopa Keskkonnaagentuur

Eesti Loto

Java, Oracle

Eesti Loto on riiklik loteriide korraldamisega tegelev ettevõte. Meie meeskonna tuumikliikmed on varasemas karjääris osalenud Eesti Loto piletimüügi süsteemi välja töötamises ning oleme TripleDevis jätkuvalt teostanud tarkvara arendustöid Eesti Loto piletimüügiterminalide uuendamisel ning edasiarendamisel. Selle töö on põnevaks teinud samaaegne kokkupuude nii kõrgtaseme Java kui raualähedase baitkoodis programmeerimisega ning ka koostöö erineva kultuuriga rahvusvaheliste IT-firmade vahel.

Jaanus on andnud märkimisväärse panuse Eesti Loto infosüsteemide arendusse. Tema roll ei piirdunud ärikriitilise tarkvara täiustamise ja töös hoidmisega, vaid oluline oli ka tema töössesuhtumine ja valmidus võtta programmeerija otsestest ülesannetest laiem vastutus oma töö eest. See aitas meil ajasurve all tähtaegselt tulemusteni jõuda.

Raoul Järvis, Eesti Loto

Euroopa Komisjon

Semantiline veeb, Linked Data

Euroopa Komisjoni info - ja kommunikatsioonitehnoloogia peadirektoraat DG Connect haldab Digital Agenda Scoreboard portaali, mille ülesandeks on jälgida digitaalsete tehnoloogiate kasutust Euroopas läbi mitmesuguse statistika publitseerimise. Meie meeskonna panus on olnud selle portaali aluskihi arendamine, kus toimub statistika importimine, töötlemine, talletamine ja serveerimine erinevatele visualiseerimise teenustele. Allikandmete heterogeensuse ning erineva kvaliteedi tõttu on aluskihi võtmetehnoloogiad valitud semantilise veebi ja linkandmete valdkonnast, mis võimaldab erisuguse statistika analüüsimist ühtse RDF DataCube mudeli ning SPARQL päringukeele abil.

Mul on olnud siiras rõõm töötada koos Jaanus Heinlaidi ja TripleDevi tiimiga. Meie enam kui 4 aastat kestnud koostöö käigus olen alati saanud loota nende kohesele toele ja siirale pühendumisele, lahendamaks esilekerkivaid probleeme ja pakkumaks innovatiivseid lahendusi. TripleDev ei ole mitte üksnes juhtiv ettevõte semantilise veebi vallas vaid mis veelgi tähtsam: nad on end tõestanud kui vägagi väärtuslik koostööpartner, kes tegutseb empaatiavõimeliselt ning professionaalselt.

Jan-Arkady Malinowsky, Policy Officer, DG Connect

Iute Credit

CRM, finantsteenused

IuteCredit on arenevatel turgudel tegutsev finantsteenuste ettevõtete grupp. TripleDevi koostöö IuteCredit'ga algas 2012. aastal, kui nad pöördusid meie poole sooviga luua uus ja kaasaegne laenude ning klientide haldamise tarkvara. 2012. märtsis algas arendustöö ja 31. detsember 2012 läks uus CRM süsteem kasutusse. Pidev tarkvaraplatvormi edasiarendus on võimaldanud tellijal pakkuda oma kasvavale kliendibaasile laia valikut finantstooteid ning laiendada oma tegevust uutele turgudele.

TripleDev'i meeskond on näidanud end asjaliku koostööpartnerina, kes on võimeline paindlikult reageerima muutuvatele ärivajadustele ning mõtleb tellijaga aktiivselt kaasa parima tarkvarasüsteemi loomise nimel.

Allar Niinepuu, IuteCredit SRL

Qlaara

Masinõpe, keeletehnoloogiad

Qlaara on TripleDevi üks innovaatilisemaid projekte, mis sai alguse 2014. aastal. Tihedas koostöös tellijaga on loodud dünaamiline sõnastike halduse platvorm, mis võimaldab luua ja visuaalselt hallata sõnade vahelisi seoseid, neid kvantifitseerida, töötada tekstikorpustega. Loodud on rida lingvistika-alaseid veebimänge, mis võimaldavad hinnata mängijate sõnavara alaseid teadmisi. Qlaara platvorm areneb edasi masinõppe valdkonnas ning professionaalsete kirjutajate jaoks on väljatöötamisel abivahendid mitmekülgse sõnavaraga tekstide loomiseks.

Tavaliselt soovitatakse idufirma arendust mitte sisse osta. Minul on TripleDeviga küll väga vedanud: nad on olnud hingega asja juures, mõelnud kaasa, näidanud initsiatiivi ja olnud lihtsalt toredad kolleegid. Erinevus päris oma arendusmeeskonnast on ainult juriidiline.

Arvi Tavast, Qlaara.com

Omniva

e-kviitung, krüptolahendused

2015. aastal sai alguse Omniva poolt tellitud e-kviitungi kesksüsteemi arendusprojekt. E-kviitung on teenus, mis võimaldab kõigil jaetarbijatel hallata oma ostudega seotud andmeid ühes keskses süsteemis, loobudes paberkviitungite vastuvõtmisest poekassas. E-kviitungi kasutuselevõtt võimaldab hoida kokku nii aega kui paberit ning on seetõttu oluliseks muutuseks inimeste igapäevaelus ja jaekaubanduse keskkonnamõjus. Lisaks on igal leibkonnal võimalik analüüsida oma kulutuste struktuuri, edastada andmeid teistele kasutajatele (näiteks ärikviitungid firma raamatupidamisse) jpm. E-kviitungi tarkvaraarhitektuuri ja tehnilise lahenduse väljatöötamisel on olulist tähelepanu pööratud isikuandmete turvalisuse kaitsmisele.

TripleDev on paindlik ettevõte, kes ei ole ainult orienteeritud lahenduse loomisele, vaid mõtleb selle käigus kaasa ka kliendi tegelikele vajadustele.

Pille Muni, Omniva e-kviitungi projektijuht

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

avaandmed, CKAN

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel teostasime 2014. aastal uue versiooni Eesti avaandmete portaalist. Portaal tugineb CKAN ja Drupal platvormidele ning toimib kui teabevärav, mis on mõeldud riigi ja kohalike omavalitsuste loodud avalike andmehulkade info koondamiseks ja uute andmekogude avalikustamise hõlbustamiseks. Ühelt poolt on see koht, kus andmehulkade omanikud ehk teabevaldajad saavad oma avalikke andmehulki registreerida või üles laadida. Teisalt on see keskkond, kus huvitatud pooled ja tavakodanikud saavad avalikustatud andmehulki otsida, neid alla laadida ja edasiseks töötluseks või päringuteks kasutada.

IncasoCRM

CRM, töövoohaldus

Näide ühest meie loodud spetsiifilisest CRM rakendusest on inkassosüsteem, mille arendasime Incaso SRL tellimusel 2014. aastal. Loodud CRM tarkvara eripäraks on kõrge automatiseerituse tase. Tarkvara keskseks funktsiooniks on töövoogude haldus, mis seob omavahel nõuded, kliendid, võlglased jm. Töövoo funktsionaalsus võtab automaatselt arvesse tervet rida nüansse nagu võlglase eelnev “track record”, konkreetse võlanõudja töökoormus ja tema professionaalne tase, nõude väärtus jne. Eesmärgiks on optimeerida võlanõuete jaotust ja tagada nende võimalikult efektiivne käsitlus inkassoettevõttes. CRM tarkvara võimaldab rakendada erineva keerukusega nõudehalduse töövooge, sõltuvalt võlanõude iseloomust. Süsteemis toimib automaatne otsustusprotsess, mis suunab töövoo samme vastavalt eelnevate sammude tulemustele.

Coop Eesti

Java, veebiteenused

Coop Eesti (endine ETK) on Eesti tarbijate ühistuid ühendav keskorganisatsioon. See koondab endasse mitukümmend ühistut, mis omavad jaekaupluste kette üle kogu Eesti. Ühistutega andmevahetuseks on keskorganisatsioonis kasutusel keerukas infosüsteem, mille peamisteks suhtluskanaliteks on Java platvormil realiseeritud veebiteenused. TripleDevi panuseks on olnud nende teenuste korrastamine ja kaasajastamine uusimate asjakohaste Java tehnoloogiatega. See on võimaldanud Coop Eestil loobuda aegunud pärandrakendustest, mis omakorda on tublisti tõhustanud andmevahetuse kesksüsteemi käitamist.

Meist

Oleme kogenud tarkvaraarendajad, fookusega Java platvormil ja sellega seotud tehnoloogilistel raamistikel

Alustasime iseseisva arendusettevõttena aastal 2011. Ajaga on meie referentside portfelli kogunenud edukalt juurutatud infosüsteeme erinevatelt elualadelt ja maailma piirkondadest. Töötame oma klientide heaks täie pühendumusega, asugu nad Eestis, Euroopa Liidus või väljaspool seda

Valime projekti teostusviisi vastavalt projekti iseloomule ja tellija poolt seatud tingimustele. Kiirelt muutuvate ärivajadustega projektides rakendame tihtipeale paindlikku Scrum metoodikat.

Stabiilsema ja vähem või rohkem põhjaliku analüüsi abil defineeritud skoobi korral kasutame sageli ka prototüüpimist, mis aitab meil luua kõrge kasutusmugavusega ja täpselt fokusseeritud funktsionaalsusega tarkvara.

Enamasti praktiseerime töö jaotamist lühema kestusega (2-4 nädalat) etappideks/sprintideks, mille käigus loodav tulem on tellijale ülevaatamiseks/testimiseks etapi lõpus kättesaadav. Oma töö korraldamiseks ja koostööks tellijaga kasutame erinevaid ülesannetehalduse (task management) töövahendeid, dokumentide ning tarkvara versioonihaldussüsteeme.

Hindame aga kõrgelt vahetut kliendikommunikatsiooni mis leiab aset analüüsikohtumistena, arenduse ühisplaneerimise ja tulemite vastuvõtukoosolekutena, jooksvate arutelukohtumiste aga ka sagedaste skype-kõnede vormis.

Kontakt

Tehnoloogid, aga ikkagi inimesed.

Meiega on lihtne suhelda ning miski inimlik ei ole meile võõras. Oleme üsna mitmekülgsete huvide ja hobidega seltskond, kel on üksteiselt alati uut õppida. Meie kontaktisikute taustast saad ülevaate, kui klikid fotodel!

Risto Alt

risto.alt(at)tripledev.ee

Arvutite ja infotehnoloogiaga on Risto olnud pidevas kokkupuutes alates 90-ndate keskpaigast. Ka ettevõtluskogemust on tal enam kui 10 aastat, kehastades nõnda endas sümbioosi tarkvaraarendajast ja ettevõtjast. Nii on üsna loomulik, et TripleDevi sünd 2011. aastal on suuresti Risto pealehakkamise tulemus. Igapäevaselt jagab Risto enda aega peamiselt arendusprojektide juhtimise, kliendisuhtluse ja praktilise arendustöö vahel. Lisaks sellele annab ta oma panuse uute äri- ja tegevussuundade käivitamisse. Töövälist aega jagab ta hoki ja tennise vahel.

Jaanus Heinlaid

jaanus.heinlaid(at)tripledev.ee

Omandanud arvutitehnika magistrikraadi, alustas Jaanus tarkvara arendusega möödunud sajandil. Lisaks pikale kogemusele Java platvormil on selle aja sisse mahtunud ka mitmeid rahvusvahelisi projekte semantilise veebi ja linkandmete põnevas valdkonnas. Oma töös on ta põhjalik ja sihikindel, unustamata etteantud raamides luua parimat võimalikku tulemust. Ta tunneb ennast võrdväärselt hästi nii koodis kui suhtluses, ning hallatav ja hästi kirjutatud tarkvara on talle olulised. Aga vabal ajal sõidab Jaanus linnast välja, naudib elu maal ning avastab linnaseviski põnevat maailma.

Enriko Käsper

enriko.kasper(at)tripledev.ee

Enriko on kohusetundlik tarkvaraarendaja, kelle eesmärgiks on leida alati töötav lahendus. Enam kui 15 aastane kogemustepagas rahvusvahelistes ja Eesti sisestes tarkvaraarenduse projektides aitab tal kergesti mõista erinevate klientide vajadusi. Projektitöös täidab Enriko lisaks arendaja ja arhitekti rollile ka tehnilise projektijuhi ning Scrum Masteri ülesandeid. TripleDevis aitab ta kaasa meeskonnasisesele uute tehnoloogiate ja arendusmetoodikate alaste teadmiste levitamisele. Vabal ajal meeldib Enrikole koos pere ja sõpradega koduaias, metsaradadel või saunas maailma parandada.

Marek Põldeots

marek.poldeots(at)tripledev.ee

Mareki panus TripleDevi tiimi on seotud ennekõike äriarendusega. Olgu see uute projektide algatamine, tootearendus või tiimi kasvatamine – tulevikku suunatus on nende tegevuste ühisnimetaja, mis hoiavad mootorit käimas. Samal ajal tuleb silma peal hoida igapäevaelu üksikasjadel – et riskid oleks maandatud, lepingud sõlmitud ja finantsid korras. Kombinatsioon pikast IT valdkonna juhitöö kogemusest ning majandusharidusest lubab Marekil katta laia spektrit teemasid, millega arenev ja kasvav äriorganisatsioon kokku puutub. Vaba aega jagab Marek kestvusspordi, muusika, kino ja väärtkirjanduse vahel.